Oppdrags vilkår

Vilkår

Utførelse av oppdraget
Nortic skal utføre oppdraget som angitt i ordrebekreftelser eller annen skriftlig dokumentasjon, e-post mellom partene.

Endringer
Endringer av omfang og kriterier skal varsles skriftlig eller via e-post. Endringer kan medføre nye leveringstider og økonomiske rammer.

Betaling
Oppdragsgiver skal betale i henhold til gjeldende prisliste eller oversendt pristilbud. Pris angis uten MVA som vil komme i tillegg hvor dette er aktuelt iht. lov om merverdiavgift. Oppdragsgiver skal betale fakturaer innen 15 dager etter fakturadato dersom ikke annen avtale foreligger. Nortic har rett til å justere generelle rater og andre økonomiske betingelser pr. 01.01. hvert år.

HMS og reguleringer
Både Nortic og Oppdragsgiver skal arbeide aktivt for å sikre at relevante HMS krav blir ivaretatt. Lover og forskrifter skal etterleves.

Nortic`s plikter
Nortic skal utføre oppdraget slik at kundens behov blir identifisert og ivaretatt.
Tjenestene skal være i henhold til god bransjestandard og tilfredsstille gjeldene standarder og krav i lov og forskrifter.

Oppdragsgiver plikter
Oppdragsgiver skal gi all relevant informasjon relatert til oppdraget, slik at Nortic har grunnlag for korrekt gjennomføring av oppdraget.
Når oppdraget gjennomføres hos oppdragsgiver, skal oppdragsgiver tilrettelegge arbeidsstedet slik at HMS forhold blir ivaretatt. Etter behov skal oppdragsgiver besørge strøm osv. til kontrollutstyr, samt kontor når oppdragets natur krever dette. Når oppdraget er av offisiell karakter, for eksempel sertifisering eller verifikasjon etter forskrifter og direktiv skal ikke andre leverandører engasjeres på samme leveranse, uten at Nortic informeres om dette på forhånd. Videre er oppdragsgiver ansvarlig for at formelle og praktiske betingelser under oppdragsgivers kontroll er tilfredsstillende i forhold til regelverk og standarder.

Taushetsplikt
All informasjon som Nortic mottar skriftlig fra oppdragsgiver i forbindelse med oppdraget eller som oppdragsgiver angir som fortrolig, skal behandles av Nortic som fortrolig informasjon med mindre annet er avtalt, eller det viser seg at slik informasjon er offentlig kjent eller at Nortic rettmessig mottar slik informasjon fra tredjepart. Tilsvarende plikt påhviler oppdragsgiver.

Norsk Akkreditering og DSB har generell innsynsrett i Nortic’ leveranser når tjenesten er underlagt noen av disse organer, og således vil alle forhold rundt  oppdraget være tilgjengelig  for disse organene ved revisjon eller tilsyn.

Hvis det med hjemmel i lov blir bedt om innsyn i forhold  relatert til kontrakter, oppdrag, leveranser ol, vil oppdragsgiver bli varslet om dette, med detaljer om hvilken informasjon som er gitt.

Resultater
Nortic rapporter skal anvendes med de begrensinger som fremkommer. Hvis oppdragsgiver er usikker på omfanget eller resultaters anvendelse skal oppdragsgiver aktivt søke å få dette avklart med Nortic. Ved utpekte tjenester vil resultatet kunne være at det ikke utstedes sertifikat, samsvarvurdering ol, hvis kravene ikke oppfylles.

Bruk av resultater
Konsekvenstap og bruk av resultatene skjer på partenes eget ansvar, og verken Nortic eller Oppdragsgiver er ansvarlig overfor den annen for konsekvenstap.

Mislighold
Generelt dersom en av partene blir klar over/forstår at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser, eller mener at den annen part har misligholdt sine forpliktelser, skal de straks meddele den annen part dette.
Hvis oppdragsgiver har innvendinger til Nortic`s gjennomføring av oppdraget, skal begrunnet skriftlig meddelelse om dette sendes Nortic innen 30 dager etter mottakelsen av framdrifts- eller sluttrapport. I motsatt fall anses arbeidet godtatt.
Har oppdragsgiver misligholdt sine forpliktelser, skal Nortic, etter en rimelig frist, kunne stanse arbeidet med oppdraget inntil oppdragsgiver har overholdt sine forpliktelser. Hvis fakturaer ikke betales innen fristens utløp eller omstridte beløp blir å betale, skal oppdragsgiver belastes den til enhver tid gjeldende morarente etter lov om renter ved forsinket betaling.

Force majeure
Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten dersom utførelsen av pliktene er blitt utsatt eller forhindret på grunn av force majeure. Det anses som force majeure hvis oppfyllelse av kontrakten hindres eller forsinkes på grunn av forhold som partene ikke kunne ha regnet med da kontrakten ble inngått, eller ikke kunne ha unngått med rimelige midler.

Konfliktløsning
Partene skal innen rimelig tid ved forhandlinger søke å løse konflikter som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av denne kontrakten. Dersom dette ikke lar seg gjøre, velger partene Sarpsborg tingrett som vernting.

Ansvar
Partene skal gjensidig holde hverandre, sine ansatte, representanter og underleverandører skadesløse mot krav i forbindelse med oppdraget som følge av:

A) død eller personskade på den aktuelle parts ansatte, representanter eller underleverandører.
B) tap eller skade på eiendom eller løsøre som tilhører den aktuelle part, dens ansatte, representanter eller underleverandører.

uavhengig av hvem som har forårsaket tapet eller skaden med unntak av grov uaktsomhet
eller forsett.

Forsikringer
Både oppdragsgiver og Nortic forplikter seg til å holde en generell forsikring, ansvarsforsikring for å dekke ethvert krav som oppdragsgiver eller Nortic måtte bli erstatningsansvarlig for. Hvis ikke avtalt er denne begrenset til 10M NOK.